logo--blue@2x
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תנאי שימוש באתר

צעירי ישראל – רשת מרכזי הצעירים (ע”ר), 580674182 (להלן – “העמותה“) בעלת אתר אינטרנט https://tzeirim.org.il/ (להלן – “האתר“) שבמסגרתו מקודמת פעילותם של מרכזי הצעירים  בישראל שמספקים שירותים רוחביים ואישים  לצעירים וצעירות בישראל בגילאי 18-40 באמצעות הכשרות, השתלמויות, אירועים, כנסים, ימי עיון, מחקר ולימוד ברמה הארצית והמקומית.

 

העמותה מעוניינת להנגיש מידע ותוכן בכל הקשר לתחום המעורבות החברתית וכיוצא בזה, וזאת באמצעות קבל ידיעון מקוון ישירות לדוא”ל שישלח לנרשמים באתר (להלן – “מטרת השימוש“).  

 

לפני השימוש באתר, אנא קרא את התנאים שלהלן, בעיון. השימוש באתר כפוף לתנאים אלה, ואישורם להלן מהווה הסכמה מפורשת לכל האמור בהם.

כללי

תנאי השימוש להלן (להלן: “תנאי השימוש“) מסדירים את היחסים בין העמותה לבין כל אדם הגולש או עושה שימוש באתר ובמידע הקיים בו (להלן: “המשתמש“).

כל פעולה כלשהי באתר כפופה לאמור בתקנון זה להלן, לרבות מדיניות הפרטיות, ולאמור בכל דין, ומהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאים אלה, לכל הודעה המוצגת באתר ולשירותים הזמינים בו. תנאי השימוש וכל הטקסטים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

כל המבצע פעולה כלשהי באתר העמותה מעיד על עצמו שקרא בעיון ובדקדוק את פרטי תקנון זה וכן כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בתקנון זה. תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר וענין בין העמותה והאתר (לרבות השירותים אותו מעניק המתבצעים בין באתר ובין שלא באתר) ו/או מי מטעמם לבין כל אדם שמשתמש בשירותי האתר. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הימנע משימוש באתר.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי מדיה אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש.

העמותה שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש, ולכן יש לבחון את תנאי תקנון זה לפני כל שימוש באתר. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו בתקנון, הסעד היחיד הוא להפסיק את השימוש באתר. כל שינוי בתנאי התקנון יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת התקנון.

רק האמור בתקנון זה יחייב את האתר ואת העמותה. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון זה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר (בסעיף קטן זה “המקור-האחר”), יגבר האמור בתקנון זה, אף אם הוא מוקדם למקור-האחר, אף אם מוזכר תקנון זה במקור-האחר ואף אם המקור-האחר הנו ספציפי יותר ביחס לנושא הרלוונטי – כל זאת רק אם וככל שאין במקור-האחר כדי להרחיב את זכויות העמותה ו/או האתר ו/או אין במקור-האחר כדי לצמצם את חובות ו/או אחריות העמותה ו/או האתר.

 

תכני האתר, כולם או חלקם, עשויים להיות מתורגמים לשפות שונות באמצעות כלי תרגום שונים; תכני האתר בנוסחם בעברית בלבד מחייבים את החברה. תרגומם ככל שיעשה לשפות שונות הינו לנוחות המשתמש בלבד.

 

שימוש באתר

השימוש באתר הינו פתוח וזמין לכולם, ללא תשלום.

השימוש באתר ובתכנים המוצעים בו ניתן כמות שהוא (As-is). כל המידע והנתונים הכלולים באתר, לרבות מידע אודות שירותי העמותה, מעודכנים ונכונים אך ורק ליום המצוין בהם או לצידם.

האמור באתר אינו מהווה הצעה להתקשרות עם העמותה או לכריתת חוזה או הזמנה להצעה כאמור או מצג לעריכת עסקה כלשהי ואין בו כדי ליצור התחייבות מטעם העמותה להעניק שירות כלשהו או לכרות עסקה כלשהי או בכלל.

אין להשתמש באתר, בתוכן ו/או בכל מידע הכרוך בו אלא לשם מטרת השימוש ולשמה בלבד. הפרת סעיף זה תקנה לעמותה הזכות לדרוש פיצוי כספי וכל סעד על פי החוק.

מוסכם בזאת כי השימוש באתר נעשה כמות שהוא ועל אחריות המשתמש באתר בלבד.

אין לעמותה כל אחריות בקשר עם המידע המפורט באתר לרבות התוכן שבו והעמותה לא תהא ערבה לטיבם ו/או לנכונותם ו/או לתקפותם ו/או לדיוקם ו/או לשלמותם למטרת השימוש.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא העמותה רשאית למנוע ממשתמש מלעשות כל שימוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו\או עבר על הוראות הדין; המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בעמותה ו\או במי מטעמה ו\או בצד ג’ כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר.

העמותה הינה בעלת זכות יוצרים בתוכן, בסדר הבחירה, בתיאום ובקידום של התוכן באתר, ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו.

 

זכויות יוצרים וסימני מסחר

כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.

האתר עשוי לכלול תוכן המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנין רוחני אחרות, לרבות, אך לא רק, מלל, תוכנות, תמונות, איורים, טבלאות, ווידאו, גרפיקה וסאונד, וכן את כל התוכן של האתר. כל הנמצא באתר, הוא רכושה הבלעדי של העמותה. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של האתר או כל הנמצא בו, ללא רשות מפורשת בכתב של העמותה, היא אסורה בהחלט. אין בשימוש שנעשה על-ידי המשתמש באתר ו/או בתכנים שלו כדי להקנות למשתמש זכות קניין רוחני כלשהו באתר ו/או בתכנים שלו, מלבד הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בתכנים שלו בהתאם לאמור בתנאי השימוש.

 

מדיניות ופרטיות

הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש במסגרת השימוש באתר וכן כל נתון אחר שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודות המשתמש שהגיע ו/או יגיע לידיעת העמותה במסגרת השימוש באתר (ביחד: “פרטי המשתמש“), יהיו כפופים להוראות המפורטות להלן.

 

העמותה לא תמסור את פרטי המשתמש לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין העמותה; (ג) אם העמותה תארגן את פעילות האתר במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שהעמותה תתמזג עם גוף אחר היא תהיה זכאית להעביר לגוף האחר את – פרטי המשתמש, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל העמותה כי המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות במשתמשים אחרים; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל העמותה חשד סביר כי המשתמש עשה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל העמותה חשד סביר כי המשתמש הפר איזה מתנאי השימוש ו/או כל הסכם עם העמותה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת האתר, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים המעורבים באתר. לא תהיה למשתמש טענה או דרישה כלפי העמותה ו/או מי מטעמה בקשר למסירת פרטי המשתמש כאמור.

 

האתר, הדפים הכלולים בו, ההצגה של התוכן, המידע, המודעות, הדיורים, המסרונים שנשלחים במסגרת השירותים שניתנים על ידי העמותה ו/או האתר ו/או מי מטעמם (להלן: “התוכן“) הנם רכושה הבלעדי של העמותה. אין להעתיק ו/או לפרסם את התוכן, בשום צורה שהיא, אלא באישור העמותה מראש ובכתב בלבד.

 

לא חלה על המשתמש כל חובה חוקית למסור את פרטי המשתמש שלו לעמותה וכי מסירת פרטי המשתמש כאמור נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו.

 

העמותה אינה אחראית למידע פרסומי המוצג למשתמשים באתר ו/או באמצעות מסרונים ו/או בדוא”ל, אשר הסכימו לקבל. למשתמש באתר שמורה הזכות לדרוש להסיר עצמו מרשימת התפוצה ו/או למחוק את המידע אודותיו, בכל עת. במקרה כאמור, על המשתמש חלה החובה ליידע את העמותה בדרישתו, בכתובת הדוא”ל: _____________

 

 

תנאי שימוש באתר

צעירי ישראל – רשת מרכזי הצעירים (ע”ר), מספר עמותה 580674182

צעירי ישראל – רשת מרכזי הצעירים (ע”ר), 580674182 (להלן – “העמותה“) בעלת אתר אינטרנט https://tzeirim.org.il/ (להלן – “האתר“) שבמסגרתו מקודמת פעילותם של מרכזי הצעירים  בישראל שמספקים שירותים רוחביים ואישים  ל צעירים וצעירות בישראל בגילאי 18-40 באמצעות הכשרות, השתלמויות, אירועים, כנסים, ימי עיון, מחקר ולימוד ברמה הארצית והמקומית.

 

העמותה מעוניינת להנגיש מידע ותוכן בכל הקשר לתחום המעורבות החברתית וכיוצא בזה, וזאת באמצעות קבל ידיעון מקוון ישירות לדוא”ל שישלח לנרשמים באתר (להלן – “מטרת השימוש“). 

 

לפני השימוש באתר, אנא קרא את התנאים שלהלן, בעיון. השימוש באתר כפוף לתנאים אלה, ואישורם להלן מהווה הסכמה מפורשת לכל האמור בהם.

 

כללי

 1. תנאי השימוש להלן (להלן: “תנאי השימוש“) מסדירים את היחסים בין העמותה לבין כל אדם הגולש או עושה שימוש באתר ובמידע הקיים בו (להלן: “המשתמש“).
 1. כל פעולה כלשהי באתר כפופה לאמור בתקנון זה להלן, לרבות מדיניות הפרטיות, ולאמור בכל דין, ומהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאים אלה, לכל הודעה המוצגת באתר ולשירותים הזמינים בו. תנאי השימוש וכל הטקסטים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.
 1. כל המבצע פעולה כלשהי באתר העמותה מעיד על עצמו שקרא בעיון ובדקדוק את פרטי תקנון זה וכן כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בתקנון זה. תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר וענין בין העמותה והאתר (לרבות השירותים אותו מעניק המתבצעים בין באתר ובין שלא באתר) ו/או מי מטעמם לבין כל אדם שמשתמש בשירותי האתר. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הימנע משימוש באתר.
 1. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי מדיה אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש.
 1. העמותה שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש, ולכן יש לבחון את תנאי תקנון זה לפני כל שימוש באתר. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו בתקנון, הסעד היחיד הוא להפסיק את השימוש באתר. כל שינוי בתנאי התקנון יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת התקנון.
 1. רק האמור בתקנון זה יחייב את האתר ואת העמותה. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון זה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר (בסעיף קטן זה “המקור-האחר”), יגבר האמור בתקנון זה, אף אם הוא מוקדם למקור-האחר, אף אם מוזכר תקנון זה במקור-האחר ואף אם המקור-האחר הנו ספציפי יותר ביחס לנושא הרלוונטי – כל זאת רק אם וככל שאין במקור-האחר כדי להרחיב את זכויות העמותה ו/או האתר ו/או אין במקור-האחר כדי לצמצם את חובות ו/או אחריות העמותה ו/או האתר.
 2. תכני האתר, כולם או חלקם, עשויים להיות מתורגמים לשפות שונות באמצעות כלי תרגום שונים; תכני האתר בנוסחם בעברית בלבד מחייבים את החברה. תרגומם ככל שיעשה לשפות שונות הינו לנוחות המשתמש בלבד.

 

שימוש באתר

 • השימוש באתר הינו פתוח וזמין לכולם, ללא תשלום.
 • השימוש באתר ובתכנים המוצעים בו ניתן כמות שהוא (As-is). כל המידע והנתונים הכלולים באתר, לרבות מידע אודות שירותי העמותה, מעודכנים ונכונים אך ורק ליום המצוין בהם או לצידם.
 • האמור באתר אינו מהווה הצעה להתקשרות עם העמותה או לכריתת חוזה או הזמנה להצעה כאמור או מצג לעריכת עסקה כלשהי ואין בו כדי ליצור התחייבות מטעם העמותה להעניק שירות כלשהו או לכרות עסקה כלשהי או בכלל.
 • אין להשתמש באתר, בתוכן ו/או בכל מידע הכרוך בו אלא לשם מטרת השימוש ולשמה בלבד. הפרת סעיף זה תקנה לעמותה הזכות לדרוש פיצוי כספי וכל סעד על פי החוק.
 • מוסכם בזאת כי השימוש באתר נעשה כמות שהוא ועל אחריות המשתמש באתר בלבד.

אין לעמותה כל אחריות בקשר עם המידע המפורט באתר לרבות התוכן שבו והעמותה לא תהא ערבה לטיבם ו/או לנכונותם ו/או לתקפותם ו/או לדיוקם ו/או לשלמותם למטרת השימוש.

 1.  

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא העמותה רשאית למנוע ממשתמש מלעשות כל שימוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו\או עבר על הוראות הדין;

המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש;

המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בעמותה ו\או במי מטעמה ו\או בצד ג’ כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר.

 

זכויות יוצרים וסימני מסחר

כל הנמצא באתר, הוא רכושה הבלעדי של העמותה. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של האתר או כל הנמצא בו, ללא רשות מפורשת בכתב של העמותה, היא אסורה בהחלט. אין בשימוש שנעשה על-ידי המשתמש באתר ו/או בתכנים שלו כדי להקנות למשתמש זכות קניין רוחני כלשהו באתר ו/או בתכנים שלו, מלבד הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בתכנים שלו בהתאם לאמור בתנאי השימוש.

כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.

האתר עשוי לכלול תוכן המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנין רוחני אחרות, לרבות, אך לא רק, מלל, תוכנות, תמונות, איורים, טבלאות, ווידאו, גרפיקה וסאונד, וכן את כל התוכן של האתר.

העמותה הינה בעלת זכות יוצרים בתוכן, בסדר הבחירה, בתיאום ובקידום של התוכן באתר, ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו.

אין לעמותה כל חובה לספק למשתמש סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמש לקבוע האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.

 

מדיניות ופרטיות

הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש במסגרת השימוש באתר וכן כל נתון אחר שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודות המשתמש שהגיע ו/או יגיע לידיעת העמותה במסגרת השימוש באתר (ביחד: “פרטי המשתמש“), יהיו כפופים להוראות המפורטות להלן.

העמותה לא תמסור את פרטי המשתמש לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין העמותה; (ג) אם העמותה תארגן את פעילות האתר במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שהעמותה תתמזג עם גוף אחר היא תהיה זכאית להעביר לגוף האחר את – פרטי המשתמש, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל העמותה כי המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות במשתמשים אחרים; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל העמותה חשד סביר כי המשתמש עשה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל העמותה חשד סביר כי המשתמש הפר איזה מתנאי השימוש ו/או כל הסכם עם העמותה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת האתר, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים המעורבים באתר. לא תהיה למשתמש טענה או דרישה כלפי העמותה ו/או מי מטעמה בקשר למסירת פרטי המשתמש כאמור.

 

האתר, הדפים הכלולים בו, ההצגה של התוכן, המידע, המודעות, הדיורים, המסרונים שנשלחים במסגרת השירותים שניתנים על ידי העמותה ו/או האתר ו/או מי מטעמם (להלן: “התוכן“) הנם רכושה הבלעדי של העמותה. אין להעתיק ו/או לפרסם את התוכן, בשום צורה שהיא, אלא באישור העמותה מראש ובכתב בלבד.

לא חלה על המשתמש כל חובה חוקית למסור את פרטי המשתמש שלו לעמותה וכי מסירת פרטי המשתמש כאמור נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו.

העמותה אינה אחראית למידע פרסומי המוצג למשתמשים באתר ו/או באמצעות מסרונים ו/או בדוא”ל, אשר הסכימו לקבל. למשתמש באתר שמורה הזכות לדרוש להסיר עצמו מרשימת התפוצה ו/או למחוק את המידע אודותיו, בכל עת. במקרה כאמור, על המשתמש חלה החובה ליידע את העמותה בדרישתו, בכתובת הדוא”ל:office@tzeirim.org.il  

העמותה לא תעשה שימוש בפרטי המשתמש באתר אלא למטרת השימוש בלבד. מדיניות הפרטיות של השימוש באתר מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. המשתמש באתר מסכים מפורשות לאיסוף המידע אודותיו על ידי העמותה ולעיבודו והכל למטרת השימוש.

 

הגבלת אחריות

הזכות לעשות שימוש במידע ובתכנים המוצגים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

מוסכם בזאת כי המשתמש באתר מגיש מרצונו החופשי מידע לעמותה ידע ונתונים אישיים אשר נשמרים בשרתי ענן בהם משתמשת העמותה, ואשר משתנים מעת לעת. העמותה אינה אחראית לכל נושא אבטחת המידע באתרים אלה, והמשתמש מצהיר בזאת כי לא יפנה בכל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה כנגד העמותה בנושא זה.

אין להפיץ ו/או לפרסם ו/או להעתיק כל מידע ו/או תוכן המוצג באתר, ללא אישור העמותה לכך בכתב ומראש.

העמותה אינה אחראית לכל נזק או פגיעה, בין אם ישיר ובין אם עקיף, מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש באתר כתוצאה מהשימוש, לרבות אך לא רק, בשל הטעיה, אי נכונות מידע, נזקים בשל העברת המידע הניתן על ידי המשתמש באתר, פריצה למאגרי מידע באתר וכדומה. המשתמש באתר כאמור לא יבוא בכל טענה ו/או תביעה ו/או תלונה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהיא, בנוגע למידע ולתוכן ובנוגע לאיסוף המידע על המשתמש באתר על ידי העמותה, ובנוגע לשימוש העמותה במידע אשר הועבר על ידי המשתמש לצורך מטרת השימוש.

 

שונות

העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להפסיק את השימוש באתר בכל עת. כמו כן, העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינוי בכל תוכן ו/או מידע הקיים באתר.

העמותה רשאית לבטל את השימוש שעושה המשתמש באתר, בכל עת ומכל סיבה שהיא. עם זאת, ביטול כאמור יהיה מנסיבות ענייניות בלבד.

כל סכסוך או מחלוקת בין הצדדים בדבר תנאי השימוש או פרשנותם יועברו לגישור, בפני מגשר מוסכם, ובהתאם לצורך גם לבוררות שתתנהל בפני בורר יחיד שיתמנה בהסכמת הצדדים. פנה צד אחד למשנהו בבקשה למנות בורר ולא נענה תוך 14 ימים ו/או לא הצליחו הצדדים להגיע לכדי הסכמה בנוגע לזהות הבורר, יפנו הצדדים למרכז הישראלי לגישור ובוררות בבקשה כי הוא ימנה את הבורר והחלטתו בעניין תהא סופית ומחייבת (להלן: “הבורר“).

מוסכם בזאת, כי סמכות הבורר תהיה כפופה להוראות תנאי שימוש אלו, וכי הבורר יהא רשאי ליתן צווי ביניים וסעדים זמניים אחרים. הבורר לא יהיה כבול בדיני הראיות או בסדרי הדין האזרחי, אך יהיה חייב לפסוק לפי הדין המהותי הנוהג בישראל ולנמק את החלטתו בכתב. הצדדים לבוררות יישאו בשכר הבורר בחלקים שווים, אלא אם ייקבע אחרת על ידי הבורר בהחלטתו.

הצדדים יוכלו לערער על פסק הבוררות בפני בורר מכריע אשר יהיה כפוף לאותה מסגרת נורמטיבית אשר לה היה כפוף הבורר.

הסכם זה מהווה גם הסכם בוררות בין הצדדים בהתאם לחוק הבוררות, התשכ”ה-1968.

 •  

 

העמותה לא תעשה שימוש בפרטי המשתמש באתר אלא למטרת השימוש בלבד. מדיניות הפרטיות של השימוש באתר מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. המשתמש באתר מסכים מפורשות לאיסוף המידע אודותיו על ידי העמותה ולעיבודו והכל למטרת השימוש.

 

הגבלת אחריות

הזכות לעשות שימוש במידע ובתכנים המוצגים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

מוסכם בזאת כי המשתמש באתר מגיש מרצונו החופשי מידע לעמותה ידע ונתונים אישיים אשר נשמרים בשרתי ענן בהם משתמשת העמותה, ואשר משתנים מעת לעת. העמותה אינה אחראית לכל נושא אבטחת המידע באתרים אלה, והמשתמש מצהיר בזאת כי לא יפנה בכל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה כנגד העמותה בנושא זה.

אין להפיץ ו/או לפרסם ו/או להעתיק כל מידע ו/או תוכן המוצג באתר, ללא אישור העמותה לכך בכתב ומראש.

העמותה אינה אחראית לכל נזק או פגיעה, בין אם ישיר ובין אם עקיף, מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש באתר כתוצאה מהשימוש, לרבות אך לא רק, בשל הטעיה, אי נכונות מידע, נזקים בשל העברת המידע הניתן על ידי המשתמש באתר, פריצה למאגרי מידע באתר וכדומה. המשתמש באתר כאמור לא יבוא בכל טענה ו/או תביעה ו/או תלונה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהיא, בנוגע למידע ולתוכן ובנוגע לאיסוף המידע על המשתמש באתר על ידי העמותה, ובנוגע לשימוש העמותה במידע אשר הועבר על ידי המשתמש לצורך מטרת השימוש.

 

שונות

העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להפסיק את השימוש באתר בכל עת. כמו כן, העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינוי בכל תוכן ו/או מידע הקיים באתר.

העמותה רשאית לבטל את השימוש שעושה המשתמש באתר, בכל עת ומכל סיבה שהיא. עם זאת, ביטול כאמור יהיה מנסיבות ענייניות בלבד.

כל סכסוך או מחלוקת בין הצדדים בדבר תנאי השימוש או פרשנותם יועברו לגישור, בפני מגשר מוסכם, ובהתאם לצורך גם לבוררות שתתנהל בפני בורר יחיד שיתמנה בהסכמת הצדדים. פנה צד אחד למשנהו בבקשה למנות בורר ולא נענה תוך 14 ימים ו/או לא הצליחו הצדדים להגיע לכדי הסכמה בנוגע לזהות הבורר, יפנו הצדדים למרכז הישראלי לגישור ובוררות בבקשה כי הוא ימנה את הבורר והחלטתו בעניין תהא סופית ומחייבת (להלן: “הבורר“).

מוסכם בזאת, כי סמכות הבורר תהיה כפופה להוראות תנאי שימוש אלו, וכי הבורר יהא רשאי ליתן צווי ביניים וסעדים זמניים אחרים. הבורר לא יהיה כבול בדיני הראיות או בסדרי הדין האזרחי, אך יהיה חייב לפסוק לפי הדין המהותי הנוהג בישראל ולנמק את החלטתו בכתב. הצדדים לבוררות יישאו בשכר הבורר בחלקים שווים, אלא אם ייקבע אחרת על ידי הבורר בהחלטתו.

הצדדים יוכלו לערער על פסק הבוררות בפני בורר מכריע אשר יהיה כפוף לאותה מסגרת נורמטיבית אשר לה היה כפוף הבורר.

הסכם זה מהווה גם הסכם בוררות בין הצדדים בהתאם לחוק הבוררות, התשכ”ה-1968.