logo--blue@2x
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

רכז/ת מעורבות חברתית- שוהם

ריכוז והפעלה של תכנית לקידום מעורבות חברתית של אוכלוסיית הצעירים ברשות ולמען הקהילה.תחומי אחריות: 1. ריכוז התהליכים לגיבוש מדיניות הפעלה ברשות המקומית בנוגע לפיתוח, הקמה והפעלה של תכנית המשרד לשיווין חברתי לקידום מעורבות חברתית של אוכלוסיית הצעירים למען הקהילה .א. איסוף מידע ונתונים עדכניים על כלל הצעירים ביישובב. ניתוח המידע ועיבודו לתוך תכנית העבודה השנתיתג. תיאום בין כלל הגורמים הרלוונטיים לקידום התכנית2. הוצאה לפועל של תכנית העבודה השנתית ועמידה ביעדים שנקבעו במסגרתהא. יישום מפגשי צעיריםב. מתן הדרכה והכוונה לצעירים המשתתפים בפעילות התחוםג. מעקב ובקרה אחר פעילות הרשות בתחוםד. מתן דיווחים שוטפים על הפעילות למשרד שוויון חברתי ולממונים ברשות. הגשת מועמדות בצירוף תעודת השכלה

 

למייל HR5@shoham.muni.il

עד לתאריך 13/3/2022