logo--blue@2x
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

צעירים בישראל, בעיות, צרכים ושירותים- משרד הרווחה, אגף בכיר למחקר

מטרתו של מסמך זה היא להציג את צורכי הצעירים המספקות מענים לצרכים אלו, להצביע על היעדר ההלימה בין צורכי הצעירים לבין המענים
המסופקים להם ולהציע דרכים לשיפור המצב. המסמך מתייחס לאוכלוסייה בגילאי 18-30 המוגדרת במרבית הפרסומים המקצועיים כאוכלוסיית הצעירים.