logo--blue@2x
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מצבם של צעירים בישראל בתחומי חיים מרכזיים, 2016

דוח זה מציג מידע עדכני על צעירים וצעירות בני 29-18 בישראל, בארבעה תחומי חיים שבהם הם עשויים להימצא במצבי סיכון: השכלה, תעסוקה ומיומנויות; רווחה אישית; קיום פיזי (מצב כלכלי), בריאות ומוגנות; השתייכות משפחתית וחברתית. תחומים אלה הוגדרו במסגרת ועדה בין-משרדית ובין-מגזרית לתכנית “יתד” – תכנית לאומית לקידום צעירים וצעירות בני 25-18 במצבי סיכון, והם נשענים על מדדי איכות חיים של ארגון ה-OECD.המחקר הוזמן על ידי ג’וינט ישראל-אשלים ומומן בסיועו. הממצאים ישמשו בסיס לכל הגורמים העוסקים בצעירים בישראל לצורך פיתוח מדיניות ותכניות, לרבות לוועדת ההיגוי של תכנית “יתד”