logo--blue@2x
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ועדת ביקורת

פנייה לחברי ועדת הביקורת :
 
ועדת הביקורת הינה גוף אשר קיים בכל עמותה מכוח חוק העמותות, תש”ם-1980, אשר מטרתו להסדיר את הפעלתן של העמותות השונות במדינת ישראל והפיקוח עליהן.

בהתאם לתקנון רשת מרכזי הצעירים (העמותה), מכהנים בועדת הביקורת שלושה מחברי העמותה אשר תפקידם לבקר את פעילות הגופים ובעלי התפקידים בעמותה.

בין השאר, חברי הועדה מפקחים על תפקוד הועד המנהל, מאשרים את הדו”ח השנתי של האגודה בטרם הוא מוגש לאסיפה הכללית, מנהלים ביקורת על נושאים שונים שבהם האגודה עוסקת ומהווים גורם אליו ניתן לפנות כאשר חבר העמותה סבור כי נעשה לו עוול ע”י העמותה או מי ממנהליה או כאשר מי מחברי העמותה או מנהליה פועל בצורה שגויה ו/או מנוגדת לחוק או לתקנון.
 
 

בכול נושא ובקשה מוזמנים לפנות לחברי ועדת הביקורת

חברי ועדת הביקורת :

ליאור בר                              מייל:  bohanal@gmail.com
עומר גנדלר                          מייל:  ‫‎centery@zamarin.org.il‎‬‏
לוטן מגר                              מייל:   Lotanm@ye-mo.org.il