logo--blue@2x
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

בני נוער וצעירים בישראל שאינם לומדים ואינם עובדים מאפיינים, צרכים ומדיניות, מכון מאיירס-ג‘וינט-ברוקדייל

כאמור, רוב בני הנוער עד גיל 18 רשומים במערכת החינוך ואחרי גיל זה, רוב הצעירים היהודים )והדרוזים( משרתים
בצה“ל. רוב הצעירים החרדים לא מתגייסים לצה“ל, אך רובם לומדים במסגרות חינוך חרדיות גם אחרי גיל 18 .לכן
הגיל הרלוונטי לבדיקת צעירים המצטרפים לשוק העבודה בישראל הוא 23-24 ומעלה